مدرس

دوره های این مدرس

نام سطح زمان ارائه
آموزش LPIC1 1970-01-01 01:00:00
آموزش دوره LPIC2 1970-01-01 01:00:00
آموزش دوره CCNA 1970-01-01 01:00:00
آموزش دوره network+ 1970-01-01 01:00:00
آموزش دوره MCSA 1970-01-01 01:00:00