آموزش LPIC1

  • تعداد دانش آموزان: 4
  • استاد: مدرس
  • ساخته شده: 1970-01-01 01:00:00
  • مدت زمان:
آزاد برای اعضا

فهرست مندرجات

مشاهده شده
Getting started
بخش پایانی

توضیحات

آموزش دوره سیسکو

قیمت

نام برنامه قیمت

مدرس

مدرس

دوره های این مدرس

نام سطح زمان ارائه
آموزش LPIC1 1970-01-01 01:00:00
آموزش دوره LPIC2 1970-01-01 01:00:00
آموزش دوره CCNA 1970-01-01 01:00:00
آموزش دوره network+ 1970-01-01 01:00:00
آموزش دوره MCSA 1970-01-01 01:00:00

پیش نیازها

پیش نیاز ها:

آموزش دوره سیسکو

مشاهده شده
مدت زمان
Getting started
بخش پایانی
آزاد برای اعضا